پیام رئیس باشگاه

 

برنامه زمانبندی حضور رییس باشگاه پژوهشگران در واحد به شرح زیر میباشد:

روز های شنبه لغایت  چهار شنبه   از ساعت 8 صبح لغایت 16:10   ساختمان ستاد

جهت مکاتبه با رییس باشگاه : bpj@wtiau.ac.ir