حضور و اطلاعات تماس با رئیس باشگاه

تعداد بازدید:۷۲۵۳

 

‌‌‌‌‌‌‌ جهت مکاتبه با رییس باشگاه : bpj@wtiau.ac.ir

شماره تماس رئیس باشگاه: ۰۹۰۱۱۵۲۹۷۳۴

هماهنگی جهت جلسه و امور اداری در دفتر مجازی رئیس باشگاه: ۰۹۰۱۱۵۲۹۷۳۴

جهت عضویت در گروه های مجازی باشگاه و انجمن های علمی: ۰۹۰۱۱۵۲۹۷۳۴